Outros

Erro no banco de dados do WordPress: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (2307, 'mfn-post-love', '0')

Erro no banco de dados do WordPress: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (2307, 'mfn-post-love', '0')